FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.बा २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन २०७६ । ७६/७७ 07/17/2019 - 14:49 PDF icon Arthik aain 2076.077.pdf
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ ७४/७५ 04/01/2019 - 09:12 PDF icon स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 04/01/2019 - 09:12 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधी ७४/७५ 04/01/2019 - 00:00 PDF icon ११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ ७४/७५ 04/01/2019 - 00:00 PDF icon १२. गाउँ%2Fनगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी ७४/७५ 04/01/2019 - 00:00 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
मल्लरानी गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 04/01/2019 - 00:00 PDF icon ३. गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2075 ७५/७६ 02/27/2019 - 12:12 PDF icon मल्लरानी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2075.pdf
बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 12:10 PDF icon बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि२०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 12:08 PDF icon बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि२०७५.pdf
सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 12:08 PDF icon सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ .pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाकाे विनियोजन एेन, २०७५ ७५/७६ 08/05/2018 - 12:39 PDF icon विनियाेजन एेन २०७५.pdf
मल्लरानी गाउँपालिकाकाे अर्थिक एेन, २०७५्/०७६ ७५/७६ 07/25/2018 - 13:09 PDF icon aarthik an mallarani Rm 2075.076 pdf.pdf
मल्लरानी गाउपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना निर्देशिका ७४/७५ 04/03/2018 - 10:48 PDF icon मल्लरानी गाउपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना निर्देशिका.pdf
मल्लरानी गाउपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 04/03/2018 - 10:41 PDF icon मल्लरानी गाउपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४.pdf
मल्लरानी गाउपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७४/७५ 04/03/2018 - 10:41 PDF icon मल्लरानी गाउपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
मल्लरानी गाउपालिकाको तह सहकारी ऐन ७४/७५ 04/03/2018 - 10:40 PDF icon मल्लरानी गाउपालिकाको तह सहकारी ऐन.pdf
मल्लरानी गाउपालिकाको गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/03/2018 - 10:40 PDF icon मल्लरानी गाउपालिकाको गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
मल्लरानी गाउपालिकाको कृषि व्यापार सम्बन्धि एन ७४/७५ 04/03/2018 - 10:39 PDF icon मल्लरानी गाउपालिकाको कृषि व्यापार सम्बन्धि एन.pdf
मल्लरानी गाउपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 04/03/2018 - 10:39 PDF icon मल्लरानी गाउपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf

Pages

गा.पा काे हाल प्रकाशित गतिविधिहरू